söndag 13 oktober 2013

EU-kommissionen vill avreglera transportmarknaden


EU-kommissionen aviserar i så kallat meddelande att cabotagereglerna inom vägtransportområdet ska "förenklas".
- Alla som följt kommissionens arbete på området vet att det innebär fortsatt avreglering, säger Johan Danielsson som arbetar med EU-frågor på LO.
Cabotagereglerna handlar om villkoren för utländska lastbilschaufförer och åkerier att bedriva inrikestransporter i Sverige. Enligt nu gällande regler, beslutade av EU:s transportministrar i september 2009, får en utländsk transportör utföra högst tre inrikestransporter i ett annat land under en period av sju dagar. Sedan måste han lämna landet. En förutsättning för att få utföra inrikestransporterna är dock att fordonet kommit in i landet med gods från ett annat land.
För EU-kommissionen var dessa regler enbart ett steg på vägen mot helt avreglerad transportmarknad. Tillåt ett obegränsat antal inrikestransporter under fyra dagar efter en avslutad internationell transport eller femtio fria inrikestransporter per år och chaufför. Det är EU-kommissionens senaste förslag för att öppna upp transportmarknaden. Det kom i september 2012
Efter massivt motstånd både från fackliga organisationer och från åkeriföretag blev den ansvarige kommissionären tvungen att bara för några månader sedan lägga förslaget på is.
- Jag upplever det nästan som föraktfullt av EU-kommissionen att återigen komma tillbaka med de här idéerna, säger Johan Danielsson.
- Problemet på svensk transportmarknad i dag är den stora mängd olaglig cabotagetrafik som gör det mycket svårt att överleva i branschen med svenska lönekostnader. Vi behöver reglera, snarare än att avreglera branschen.
Johan Danielsson menar att det är viktigt att regeringen avvisar EU-kommissionens ambitioner på transportområdet.
- Kommissionen presenterar den här typen av meddelanden för att få stöd av medlemsländerna i sitt fortsätta arbete. Om den svenska regeringen inte vill göra det möjligt att bedriva inrikestransporter i Sverige på sämre utländska arbetsvillkor så är det nu man ska markera mot detta. Det blir mycket svårare att stoppa förslaget längre fram i processen, säger Johan Danielsson.
Det är mycket bra att LO och dess medlemsförbund, framför allt Transport, försöker stoppa EU-kommissionens planer på att helt avreglera transportmarknaden. Men kommissionens framstötar är inga tillfälligheter utan är en konsekvens av EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. I Lissabonfördraget, EU:s grundlagar, slås det fast i artikel 56 att ”inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen [ska] förbjudas”. Transportbranschen innefattas i begreppet tjänsteföretag. EU:s inre marknad är ett nyliberalt projekt som är helt oförenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen och som det i längden är ohållbart att bekämpa med mindre än att Sverige frigör sig från EU.